Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

informatická výchova na I.stupni ZŠ

Vitajte sa stránke žiakov 1.stupňa na Základnej škole Školská 2 v Michalovciach.
       
 
 
Vážení rodičia, milí žiaci a priaznivci informatiky, či iní zvedavci, chcem vás oboznámiť a priblížiť vám prácu a aktivity žiakov 1.stupňa našej ZŠ v rámci informatickej výchovy.  
                                                              Mgr. Jana Fugová - učiteľka informatickej výchovy na 1.stupni
 
Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je:
 • zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote;
 • prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné zručnosti v používaní počítača;
 • v rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka;
 • získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a
  rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch;
 • dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli ich prílišnej komplexnosti).
 Obsah je rozdelený na päť tematických okruhov:
 •  Informácie okolo nás
 •  Komunikácia prostredníctvom IKT
 •  Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
 •  Princípy fungovania IKT
 •  Informačná spoločnosť                                                            
TOPlist